ABOUT US

“กาแฟบ้านแม่เหาะ”

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง กาแฟบ้านเเม่เหาะ กาแฟคุณภาพน้ำหนักดี เนื้อกาแฟเยอะ มีความเป็นธรรมชาติสูง กลิ่นหอม คั่วเข้มรสชาติมีความเข้มข้น คั่วอ่อนจะมีรสชาติละมุน ผ่านการอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามืกพิเศษ ที่ได้รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปล่อยคบื่นความร้อน ทำให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้าง ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน กาแฟเเม่เหาะ หอมเหาะ (Homhoh) ถือเป็นผลผลิตของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละชุมชนเเม่เหาะถือเป็นการ “ปลูกกาแฟเพื่ออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม” 

แปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่เหาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เมื่อปี 2561 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟตำบลแม่เหาะ ร่วมกันคิด ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา เพื่อยกระดับกาแฟให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด…..แปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่เหาะ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการลงแขก(เอามื้อ) เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน และในด้านผลผลิต สามารถเพิ่มผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดี และมีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสม

นอกจากนั้นแล้ว ด้านการตลาด มีการจำหน่ายทั้งในรูปแบบของกะลาและผลิตภัณฑ์กาแฟ ในนามแบรนด์หอมเหาะ นอกจากนี้แล้วยังมีการทำ MOU ร่วมกับบริษัทเอกชน และยังได้จัดทำโครงการผูกปิ่นโตกาแฟรักษ์ป่าขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในช่วงวิกฤตโควิด19

…กาแฟบ้านแม่เหาะ เป็นกาแฟที่ปลูกตามระบบธรรมชาติ สอดคล้องกับระบบนิเวศ ภายใต้สภาพป่าที่สมบูรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนำเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่น เปลือกกาแฟ มาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลง และนำเอาดอกกาแฟมาแปรรูปเป็นชาดอกกาแฟ เป็นกระบวนการผลิตที่ทิ้งของเสียน้อยที่สุด (Zero Waste) จึงเป็นกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม